Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen 

Op het verkeer tussen VSL en haar afnemers of toekomstige afnemers, hieronder mede begrepen de afnemers en toekomstige afnemers van diensten en opdrachtgevers, zullen van toepassing zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en wel in samenhang met al hetgeen in ieder afzonderlijk geval in het bijzonder zal worden bepaald, voor zover de bijzondere bepalingen met deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden niet in strijd zullen zijn. Door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zoals bijvoorbeeld inkoop- of aanbestedingsvoorwaarden, zullen slechts gelden indien en zover zij door VSL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Offertes

Door VSL gedane offertes, de inhoud der bijlagen daarvan daaronder mede begrepen, zijn onverbindend totdat en zover zij deel zijn gaan uitmaken van een door VSL schriftelijk aanvaarde opdracht.

Artikel 3 Opdrachten 

Door afnemers gegeven opdrachten blijven door afnemer verbindend totdat VSL de opdracht zal hebben aanvaard c.q. geweigerd. De afnemer kan de zijnerzijds gegeven opdracht echter niet terugnemen dan pas na verloop van een periode van 4 weken na ontvangst van de opdracht door VSL.

Artikel 4 Prijzen 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden onze prijzen “af fabriek”, exclusief kosten voor vracht, verpakking, assurantie en eventuele door ons te heffen rechten of belastingen of andere heffingen, welke in het voorkomende geval afzonderlijk aan afnemer in rekening gebracht zal worden, tegen de ten tijde van deze verrichtingen of afdrachten geldende prijzen en tarieven.

Indien na de datum van de offerte de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de prijzen van onderdelen welke betrokken worden van derden, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachten of assurantiepremies een verhoging ondergaan - waaronder begrepen prijsstijgingen van materialen en onderdelen als gevolg van waardevermindering van Nederlandse valuta of indien door wijziging van een of meer van de genoemde factoren onze opslagen een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding voorzienbare omstandigheden, is VSL gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te verhogen.

Indien VSL uitsluitend door de opdrachtgever gekochte goederen levert zonder dat montage is overeengekomen zijn de prijzen berekend “af fabriek”.

Artikel 5 Verpakking 

Eventuele verpakking, voor zover nodig, zal door ons worden verzorgd op de beste en goedkoopste wijze en tegen kostende prijs in rekening worden gebracht. De verpakking wordt niet teruggenomen.

Artikel 6 Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen

Door ons opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven, ook als de fabricatiekosten aan afnemer in rekening zijn gebracht, te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggegeven.

Zij mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of nagemaakt, noch aan derden, al dan niet voor weder verbruik, ter inzage geven of ter hand gesteld worden. Alle ter zake bestaande rechten van industriële en intellectuele eigendom worden door VSL voorbehouden. Alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend zonder enige verplichting onzerzijds en worden alleen gedaan bij wijze van niet bindende informatie. Uitsluitend de gegevens, vermeld in onze opdrachtacceptatie zijn bindend.

Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties zullen echter voor opdrachtgever geen grond voor het vragen van schadevergoeding of annulering der opdracht kunnen vormen.

Artikel 7 Levertijd en levering 

De levertijd begint te lopen op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtacceptatie van VSL. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen etc. Leverings- en betalingsvoorwaarden van VSL noodzakelijk zijn dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst in, nadat alle gegevens, tekeningen in het bezit van VSL zijn, dan wel de vereiste formaliteiten vervuld zijn.

Indien door VSL een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op de dag, waarop VSL deze betaling heeft ontvangen.

Door VSL opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend doch VSL zal alles in het werk stellen deze zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen.

Indien uiterlijk drie maanden na afloop van de levertijd VSL nog geen leveranties, daaronder begrepen het verrichten van overeengekomen diensten, zal hebben verricht, heeft afnemer het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, tenzij VSL ten gevolge van force majeur gedurende die periode tot levering niet in staat is geweest. Ingeval de overeenkomst aldus ontbonden wordt zal geen der partijen op enigerlei schadevergoeding aanspraak kunnen maken.

Levering wordt geacht plaats gehad te hebben zodra te leveren goederen ter verzending gereed staan en daarvan mededeling gedaan is aan de opdrachtgever, doch uiterlijk op het moment dat de te leveren goederen de fabricageruimten van VSL zullen hebben verlaten, een en ander onverminderd het in artikel 8 bepaalde.

Als plaats van levering geldt derhalve steeds de fabriek, ook als verzending franco is overeengekomen. Indien levering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen alsdan telkens als geleverd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

A. Het eigendom van door VSL geleverd goederen gaat niet eerder op de afnemer over dan pas nadat VSL volledige betaling van het geleverde zal hebben ontvangen.

B. Ingeval ten tijde van de overgang van eigendom op het tijdstip en op de wijze als in het voorgaande lid voorzien van opdrachtgever nog enige rekening van VSL, uit welke hoofde deze ook mocht zijn ontstaan, onbetaald zal hebben gelaten, zal afnemer de goederen waarvan de koopprijs door VSL werd ontvangen, ten behoeve van VSL onder zich houden, zulks tot meerdere zekerheid van voldoening van de op dat moment nog openstaande schulden aan VSL. Afnemer zal de betreffende goederen tot op het moment van volledige betaling van alle schulden ten behoeve van VSL onder zich houden en ten aanzien van die goederen de zorgvuldigheid van een goed huisvader in acht nemen.

C. Afnemer draagt het eigendom ervan alsdan tot zekerheid aan VSL over en is derhalve niet gerechtigd het eigendom van VSL afkomstige goederen zolang deze nog onbetaald zijn gebleven c.q. zolang VSL nog enige vordering op afnemer heeft aan derden over te dragen, al dan niet tot zekerheid, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VSL

D. Afnemer is nochtans bevoegd van VSL afkomstige goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan te wenden c.q. aan derden te leveren zulks indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; echter onder het uitdrukkelijk beding van voorbehoud van eigendom tot op het moment dat afnemer betaling van de aldus door geleverde goederen zal hebben ontvangen

E. Afnemer is verplicht alle vorderingen welke hij op derden verwerft ten gevolge van levering aan hen van VSL afkomstige goederen aan VSL te cederen waartoe afnemer zich verbindt onverwijld nadat levering heeft plaatsgehad een afschrift van de op die levering betrekking hebbende factuur aan VSL toe te zenden. Toezending van zodanige factuur wordt alsdan als leveringshandeling van bedoelde vordering tussen partijen aangemerkt.

Artikel 9 Kredietbeperkingstoeslag 

Het factuurbedrag wordt verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag. Het percentage van deze toeslag wordt in onze offertes, prijslijsten e.d. vermeld. Bij betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum behoeft deze toeslag niet betaald te worden.

Artikel 10 Betaling 

Tenzij anders overeengekomen, is de betaling van de koopprijs verschuldigd te onzer keuze contant bij de levering of binnen 30 dagen na levering. Wij zijn gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.

Indien betaling niet uiterlijk binnen 30 dagen na levering heeft plaatsgehad zal VSL gerechtigd zijn met ingang van de eerstvolgende dag de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens zal afnemer met ingang van die dag van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is. Alle terzake van de inning van vorderingen door VSL gemaakte kosten, gerechtelijke als buitengerechtelijke, wissel- en protestkosten en overige kosten, van welke aard dan ook, komen alsdan ten laste van afnemer, onverminderd diens verlichting tot vergoeding van verdergaande schade.

Artikel 11 Annulering

VSL behoudt zich het recht voor om, indien de afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, de werkzaamheden op te schorten en zelfs lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren, zonder dat de afnemer hiervoor een schadevergoeding kan eisen. De kosten hiervan zullen wel aan de afnemer worden doorberekend. Te veel bestelde of overbodig geworden apparatuur wordt door VSL niet teruggenomen. Wel heeft de afnemer het recht zijn bestellingen te annuleren tegen directe betaling van een door VSL vast te stellen bedrag als schadevergoeding.

Artikel 12 Reclame 

Reclamering ten aanzien van de levering, alsmede ten aanzien van facturen, kan slechts binnen 14 dagen na op/aflevering of toezending van de facturen gescheiden, bij overschrijding van welke termijn elke afspraak terzake vervalt.

Artikel 13 Garantie

Gedurende 6 maanden na levering in de zin van artikel 7 verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten aan het geleverde herstellen of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. De garantie dekt niet de kosten voor arbeid en reiskosten bij reparatie ter plaatse. Indien goederen ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen.

Onze garantie geldt niet:

a indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

b indien wij na overleg met de afnemer gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren;

c ten aanzien van door afnemer verstrekte c.q. door hem voorgeschreven, van onze offerte afwijkende, materialen.

Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven. Onze garantie vervalt, indien het betreft: fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage, indien de afnemer op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparatie aan het geleverde verrichten of indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige ander daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn wij uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

Bepalingen opgenomen in garantiecertificaten, welke op bepaalde producten van toepassing zijn verklaard en bij welke producten een dergelijk certificaat wordt bijgeleverd, treden slechts daar in de plaats van bovenstaande garantiebepalingen ,waar zij hiervan afwijken.

Artikel 14 Risico

Het risico voor alle schade toegebracht aan of veroorzaakt door geleverde goederen, gaat op afnemer over op het tijdstip van levering in de zin van het bepaalde in artikel 7. Ook schade aan goederen veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke vernieling van de verpakking is voor rekening van afnemer, die zelf voor verzekering dient zorg te dragen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Ter zake van door VSL geleverde goederen aanvaardt VSL generlei ander verplichting dan die genoemd in artikel 13. Met name is VSL niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of samenhangende met het niet, niet goed of niet tijdig functioneren van het geleverde, zoals bijvoorbeeld schade ten gevolge van bedrijfsstoornis. De afnemer is verplicht VSL te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesses, welke mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op VSL ter zake voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor VSL ingevolge deze voorwaarden tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk is. Afnemer vrijwaart VSL voor iedere aansprakelijkheid wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden ten gevolge van het gebruik door VSL van gegevens welke aan VSL door of vanwege de afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlandse recht geldend voor het koninkrijk in Europa, toepasselijk. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen ter plaatse van vestiging van VSL.

Artikel 17 Afwijking van bepalingen

Afnemer kan zich slechts op afwijkingen van bepalingen van deze voorwaarden beroepen, indien zodanige afwijking door VSL schriftelijk is aanvaard. 

Artikel 18 Levering

Zelftransport orders met een netto verkoop waarde van minder dan € 250,- worden kleine orderkosten berekend van €12,50 netto per order. Bij (deel) Leveringen worden € 40,- vrachtkosten (ongelost) gerekend. Dit geldt niet voor de Waddeneilanden. Spoed leveringen met een koeriersdienst wordt het koerierstarief gehanteerd. 

Artikel 19 Retourzendingen

Goederen uit ons standaard voorraadpakket (uitgezonderd spirobuizen) kunnen uiterlijk drie maanden na de leverdatum retour genomen worden, dit alleen in overleg met de afdeling verkoop. Retourzendingen met een netto verkoopwaarde kleiner dan €.100,00 worden niet in behandeling genomen. Uitsluitend onbeschadigde en als nieuw te verkopen goederen worden gecrediteerd tegen 80% van de netto verkoopwaarde. Retourzendingen dienen franco VSL te geschieden.